Politik

Kommunlistan är ett tvärpolitiskt parti där Vi, oberoende av politiska grundvärderingar, samlas med ett gemensamt mål att utveckla Hedemora till en attraktiv kommun för dagens såväl som morgondagens kommuninnevånare.

Vi menar att ett utvecklat Hedemora bygger på en väl avvägd balans mellan Centralortens och Landsbygdens resurser samt en öppen och konstruktiv dialog med medborgarna och kommunens olika intressegrupper.

Hedemora – en levande kommun i alla sina delar!

Vårt övergripande mål är att stärka Hedemoras befolkningsutveckling, bygga ett Hedemora som attraherar de unga att stanna kvar i och inflyttare att söka sig till. Vi menar att det är hög tid att samlas kring en gemensam strategi, se till helheten, sätta mål, upprätta samordnade handlingsplaner, prioritera och leverera.

Vi menar att viktiga byggstenar är:

En hög kvalitet i barnomsorgen med små barngrupper och fler vuxna. Att alla barn får en god start i livet och att skolan, från förskola till gymnasiet, tillförs nödvändiga resurser. Närhet till hemmet även för landsbygdens barn.
Vi ser våra äldre som en viktig resurs till samhällsutvecklingen och i utvecklingen av vår kommun. En god varierad äldreomsorg är högt prioriterad där människan sätts i centrum. Äldrevård ska innebära mångfald, trygghet och attraktivt boende. Vi vill skapa möjligheter till aktivitet, gemenskap och alternativa boendeformer för alla åldersgrupper i såväl centralorten som på landsbygden.
Kultur-, fritids- och ungdomsverksamhet bedrivs över hela kommunen och där även landsbygden får en rättvis del av resurserna
Ett ökat byggande i såväl centralorten som på landsbygden av bostäder för ung som gammal. Vi förespråkar byggandet av senior- och trygghetsboenden i alla kommunens delar med för pensionärer anpassade hyror. Upplåtande av strandnära och attraktiv tomtmark inom hela kommunen.
Att återupprätta Hedemoras status som en handikappvänlig kommun både när det gäller tillgänglighet och en generös inställning i LSS frågor, vilket vi menar gynnar alla i samhället.
Att näringslivsfrågorna ges hög prioritet med en ökad dialog mellan näringsidkare och kommunen, enkla regelverk, korta handläggningstider och stöd till nyföretagande.
En aktiv och aggressiv marknadsföring av Hedemora kommun som en bra kommun att verka och bo i.
En ändrad syn på landsbygdens kommunikationer med fokus på pendlingsmöjligheter från de större orterna Vikmanshyttan, Långshyttan, Stjärnsund och Garpenberg.
Ovanstående är enligt vår mening viktiga grundfundament i att bygga vårt gemensamma Hedemora, i dialog med medborgarna, och där landsbygden ges en ökad roll i utvecklingen.

Vi är mycket bekymrade över arbetsmiljön för våra kommunanställda och där dagligen drygt 100 av kommunens anställda är frånvarande pga. sjukdom, vilket förutom personligt lidande kostar kommunen betydande belopp, resurser som bättre kunde användas inom framförallt skolan och omsorgen. Det här måste vi ändra på för kommunens anställdas skull och för att Hedemora kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om dagens och framtidens arbetskraft.

Hedemora – en levande kommun i alla sina delar!

—————–

Vill Du vara med och påverka och ta ansvar för Hedemoras framtid är du välkommen att delta i vårt arbete.

Du träffar oss första onsdagen i månaden i lokalen i Långshyttan eller ring Allan Mattsson mobil: 070-3053386, eller Per Bengtsson mobil: 070-5904085.

Det går också bra att skicka ett E-mail till info@kommunlistanihedemora.se så hör vi av oss.