Plattform 2022

Vi menar att ett utvecklat Hedemora bygger på en väl avvägd balans mellan Centralortens och Landsbygdens resurser samt en öppen och konstruktiv dialog med medborgarna och kommunens olika intressegrupper.

Vårt övergripande mål är att stärka Hedemoras befolkningsutveckling, bygga ett Hedemora som attraherar de unga att stanna kvar i och inflyttare att söka sig hit. Vi menar att det är hög tid att samlas kring en gemensam strategi, se till helheten, sätta mål, upprätta samordnade handlingsplaner, prioritera och leverera.

Vi menar att viktiga byggstenar är:

– En hög kvalitet i barnomsorgen med små barngrupper och fler vuxna. Att alla barn får en god start i livet och att skolan, från förskola till gymnasiet, tillförs nödvändiga resurser. Närhet till hemmet även för landsbygdens barn.

– Vi ser våra äldre som en viktig resurs till samhällsutvecklingen och i utvecklingen av vår kommun. En god varierad äldreomsorg är högt prioriterad där människan sätts i centrum. Äldrevård ska innebära mångfald, trygghet och attraktivt boende. Vi vill skapa möjligheter till aktivitet, gemenskap och alternativa boendeformer för alla åldersgrupper i såväl centralorten som på landsbygden.

– Kultur-, fritids- och ungdomsverksamhet bedrivs över hela kommunen och där även landsbygden får en rättvis del av resurserna

– Ett ökat byggande i såväl centralorten som på landsbygden av bostäder för ung som gammal. Vi förespråkar byggandet av senior- och trygghetsboenden i alla kommunens delar med för pensionärer anpassade hyror. Upplåtande av strandnära och attraktiv tomtmark inom hela kommunen.

– Att återupprätta Hedemoras status som en handikappvänlig kommun både när det gäller tillgänglighet och en generös inställning i LSS frågor, vilket vi menar gynnar alla i samhället.

– Att näringslivsfrågorna ges hög prioritet med en ökad dialog mellan näringsidkare och kommunen, enkla regelverk, korta handläggningstider och stöd till nyföretagande.

– En aktiv och aggressiv marknadsföring av Hedemora kommun som en bra kommun att verka och bo i.

– En ändrad syn på landsbygdens kommunikationer med fokus på pendlingsmöjligheter från de större orterna Vikmanshyttan, Långshyttan, Stjärnsund och Garpenberg.

– Att återupprätta Hedemora kommuns anseende som en attraktiv arbetsgivare genom riktade insatser för personal och arbetsmiljö och nå ökad arbetsglädje och lägre sjukfrånvaro.

Ovanstående är enligt vår mening viktiga grundfundament i att bygga vårt gemensamma Hedemora, i dialog med medborgarna, och där landsbygden ges en ökad roll i utvecklingen.

Hedemora –en levande kommun i alla sina delar!