Historik

Partiet startade 2009 av politiskt aktiva i Långshyttan då ett stort antal Långshyttebor ansåg att orten Långshyttan i de kommunala besluten alltid kom i ”andra hand” och att kommunens resurser i allt för stor utsträckning riktades till centralorten Hedemora. Långshyttan och Hedemoras landsbygd var satt på undantag.

Partiet tog partibeteckningen Långshyttepartiet (LHP).

Vid kommunalvalet 2010 erövrade Långshyttepartiet (LHP) i valkretsen Långshyttan 51,1 % av rösterna och hade framgång även i övriga valkretsar. Totalt erhölls 6,95% av rösterna i kommunen och Långshyttepartiet (LHP) blev därmed fjärde största parti efter S;C;M och erövrade 3 mandat i fullmäktige.

Drygt hälften av kommunens invånare är bosatta utanför centralorten och då det mesta av kommunens samlade resurser koncentrerades till centralorten, och med ringa satsningar på landsbygdens utveckling och kommunal service behövdes en politisk kraft som tar tillvara landsbygdens intressen och engagerar sig i landsbygdens utveckling. Senhösten 2013 beslutade Långshyttepartiet (LHP) att bli en politisk kraft för hela Hedemoras landsbygd med målet att: ” öka landsbygdens inflytande och bryta den dominans som centralorten Hedemora utgör”.

Partiet beslutade att ändra partibeteckningen till ”Landsbygdspartiet – LHP ” och att i 2014 års val till kommunfullmäktige ställa upp i samtliga valkretsar.

Något byte av partibeteckning kom aldrig att genomföras före valet då Valmyndigheten inte accepterade beteckningen ”Landsbygdspartiet”. Man valde därför att avvakta med namnbytet till efter valet 2014 för att inte i onödan skapa förvirring i namnfrågan.

Våren 2015 registrerades den nya partibeteckningen Kommunlistan (KL).

Vid valet 2014 gick partiet fram i samtliga valkretsar och stärkte sin ställning i Långshyttan till 56,3 % , i Husby till 12,0%, i Garpenberg till 6,5%, Vikmanshyttan till 3,2%, och i centrala Hedemora till drygt 2 %-enheter. Totalt erhöll Långshyttepartiet (LHP) nuvarande Kommunlistan (KL) 10 % av avgivna röster och erövrade 4 mandat i fullmäktige.

Vid valet 2018 gick partiet fram ytterligare och erövrade fem mandat i Hedemora Kommunfullmäktige vilket var 12,1% av antalet avgivna röster. En ökning mot föregående mandatperiod med ett mandat.

Kommunlistan verkar ”för ett levande Hedemora i alla sina delar” och där landsbygdsfrågorna och landsbygdens utveckling således ägnas speciell bevakning. Sett till valresultatet 2018 är Kommunlistan sammantaget det största partiet i valkretsarna belägna utanför centralorten med 25,4 % av avlämnade röster.

Partiet är idag representerat i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och ordinarie ledamöter i kommunens bolagsstyrelser.

Kommunlistan (KL) agerar i dag i opposition.

Framgångarna i 2010 års kommunalval, då man som nystartat parti lyckades erövra 7% av rösterna och 3 mandat i kommunfullmäktige, och med ytterligare stärkta positioner vid 2014 och 2018 års val, torde visa på att Hedemoras väljare anser att det finns ett behov av en politisk röst som också företräder landsbygdens intressen.

Hedemora – en levande kommun i alla sina delar!