Näringslivsklimatet

Under en lång följd av år har Hedemora kommun placerat sig i bottenskiktet i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i Sveriges alla kommuner.

Om Hedemora även fortsatt vill vara en attraktiv kommun att leva och verka i krävs ekonomisk tillväxt. Tillväxt är en grundbult för att ge ekonomiska förutsättningar för satsningar idag och för framtiden. Tillväxt skapas genom alla våra lokala företagare, företag och deras anställda. Tillväxt gagnas av ett bra näringslivsklimat och Vi menar att insatser snarast måste vidtas för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Vi vill bygga ett Hedemora som attraherar dagens näringsidkare att stanna kvar i och nya att etablera sig i.

Vi menar att viktiga byggstenar är:

– Införandet av ”Rättviksmodellens synsätt – Tillväxt och Tillsyn” i Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens (MoS) arbete och se över former för debiteringar och avgifter.

– Korta handläggningstider i kontakter och tillståndsärenden och att resurser anpassas efter behovet och att MoS ges tillgång till moderna tekniska hjälpmedel.

– Tillgång till färdigställd mark för företagsetableringar i kommunens olika delar.

– Gymnasieskolan öppnar upp för fler yrkesinriktade linjer med inriktning mot det lokala näringslivets efterfrågan och möjligheter att erbjuda jobb. Nära samverkan mellan skolan och näringslivet för tillhandahållande av praktikplatser och feriearbeten.

– Full mobiltäckning över hela kommunen och ett fullt utbyggt fibernät som möjliggör för envar att ansluta sig till fibernät oberoende av var man är bosatt.

– Stärkta resurser till kommunens Näringslivsenhet för stöd till nyföretagande och aktivt rekryteringsarbete för nyetableringar.

– Skapande av ett ”Forum för Hedemora” där Näringsliv, Politiker, Kommunen och Organisationer etc. kan samlas med syfte att skapa en samsyn kring kommunens inriktning i övergripande frågor. Även att utgöra remissorgan.

Vi vill att Hedemora kommun ska vara den bästa och tryggaste kommunen att driva företag i och då måste näringslivsfrågorna ges hög prioritet.

Hedemora – en levande kommun i alla sina delar!