Kallelse till Årsmöte 2023

Årsmöte i Kommunlistan äger rum Torsdagen den 2 mars klockan 18.00 i Partilokalen, Långshyttan.

Efter sedvanliga Årsmötesförhandlingar bjuder vi på fika och därefter fortsätter vi med Partimöte / Öppet Hus!

Välkomna!

Styrelsen

Vår vision

Hedemora kommun måste få fart på tillväxten, annars kommer vi inte att klara de åtaganden som väntar och den utveckling som vi så väl behöver. Under en lång följd av år har antalet invånare i kommunen pendlat kring 15 450 och samordnade åtgärder för att vända trenden saknas. Detta vill vi ändra på!

Vårt övergripande mål är att stärka Hedemoras befolkningsutveckling, bygga ett tryggt Hedemora som attraherar de unga att stanna kvar i och inflyttare att söka sig till.

Vår vision är att Hedemoras befolkning vid mandatperiodens slut skall uppgå till minst 16.000 invånare och vid utgången av år 2030 skall antalet uppgå till 17.000.

Vi kommer att fixa det genom att:

 • Vi upplåter attraktiv tomtmark inom hela kommunen för såväl bostadsbyggande som företagsetableringar. Vi ökar byggandet i såväl centralorten som på landsbygden av bostäder för ung som gammal. Vi förespråkar byggandet av senior- och trygghetsboenden i alla kommunens delar med för pensionärer anpassade hyror.  Under mandatperioden är målet att minst 150 nya bostäder färdigställs.
 • Vi eftersträvar en hög kvalitet i barnomsorgen med små barngrupper och fler vuxna. Att alla barn får en god start i livet och att skolan, från förskola till gymnasiet, tillförs nödvändiga resurser och att även landsbygdens barn har närhet till skolan.
 • Vi ser våra äldre som en viktig resurs till samhällsutvecklingen och i utvecklingen av vår kommun. En god varierad äldreomsorg är högt prioriterad där människan sätts i centrum. Äldrevård ska innebära mångfald, trygghet och attraktivt boende. Vi vill skapa möjligheter till aktivitet, gemenskap och alternativa boendeformer för alla åldersgrupper i såväl centralorten som på landsbygden.
 • Kultur-, fritids- och ungdomsverksamhet bedrivs över hela kommunen och där även landsbygden får en rättvis del av resurserna.
 • Vi satsar på ett starkt förbättrat näringslivsklimat. Att näringslivsfrågorna ges hög prioritet med en ökad dialog mellan näringsidkare och kommunen, enkla regelverk, korta handläggningstider, stöd till nyföretagande och utbyggd infrastruktur. Målet är att Hedemora inom en tioårs period ska ha Dalarnas bästa företagsklimat och att under den kommande mandatperioden rankas bland de 145 bästa kommunerna i landet.
 • Vi återupprättar Hedemoras status som en handikappvänlig kommun både när det gäller tillgänglighet och en generös inställning i LSS frågor, vilket vi menar gynnar alla i samhället. 
 • Vi genomför förändringar inom Kommunens förvaltning med målet att upprätta kommunens anseende som en god arbetsgivare och med en excellent arbetsmiljö.
 • Vi marknadsför Hedemora kommun aktivt som en bra kommun att verka och bo i.

Hedemora behöver ett nytt ledarskap med blick mot framtiden och där dialog med medborgarna är ett naturligt inslag i vardagen.

Våga satsa på nytänkande – välj Kommunlistan den 11 september!

Därför är det viktigt att byskolorna får vara kvar

De  senaste veckorna har det pågått en debatt på insändarsidan i Södra Dalarnas Tidning om skolan…..

Här återger vi Kommunlistans inlägg i debatten, publicerad 2022-06-04:

HEDEMORA Nu är debatten i gång ingen om stora eller små skolor i Hedemora.

Debatten i Södran börjar med en i sig lovvärd insändare av Lillemor Gunnarsson, C, som skriver att ”Om hela landet skall leva behövs små skolor.” Denna åsikt delar jag och Kommunlistan till fullo. Men Lillemor, då får det inte bli som när din företrädare som kommunalråd, Gun Drugge, stod vid kiosken i Stjärnsund och på heder och centerns samvete lovade att inte lägga ner skolan i Stjärnsund.

Minns du vad som hände?

Jo, efter valet gällde inte löftet längre. Då stängdes skolan!

Sen hakar Magnus Jordan på i en replik. Om jag inte kände Magnus, kunde man tro att insändaren var skriven av någon med stark anknytning till högern. Ska människor vilja bo kvar på en mindre ort, alternativ flytta in, behövs basala nyttigheter som skola, vård och omsorg.

Varför annars flytta till landsbygden?

Magnus, det finns andra värden än ekonomi när det gäller placering av en skola. Skolforskning finns i ämnet och det finns ur pedagogik synpunkt både för- och nackdelar med en liten skola på landsbygden, men i vågskålen för eller emot skall enligt Kommunlistan fördelen med närhet till skolan, med att slippa långa skoldagar med resor till och från skolan, samt tillgången till kommunal service inklusive en skola, väga tyngre än ekonomin.

Magnus, du låter närmast som en gammaldags kamrer. Sen hakar Socialdemokraterna Ann-Marie Stenberg Carlsson på i debatten. Nu bränner det till.

Jag är ledamot i samma nämnd som Ann-Marie, nämligen bildningsnämnden. Det har tisslats, det har tasslats, det har viskats och det har framförts, att flera småskolor borde stängas och eleverna bussas in till Hedemora. Det finns i tjänsteskrivelser beräkningar på i kronor och ören vilka besparingar detta skulle ge.

Det har framförts till mig: ”Är det inte dags för att ta ett helhetsgrepp över skolstrukturen. ”

Vad menas med de orden?

Ann-Marie skriver ”vi vill inte fokusera på skolornas storlek ”. Ann-Marie, du återkommer på flera ställen i din insändare att skolornas storlek inte är av avgörande betydelse. Men varför då denna insändare ?

Alla dessa ord ”helheten, långsiktig plan, ekonomisk hållbar plan” med mera liknar mest djävulens bländverk. Ann-Marie, du skriver att det handlar om sådant som studiero och tidiga stödinsatser till den som behöver det. Självklart, en varför behövs det en stor skola för det ?

Stödinsatser fungera lika bra i en mindre skola som i en stor. Vi får ju till och med 13 miljoner kronor i statsbidrag för en likvärdig skola och i reglerna för hur dessa får användas finns inget som hindrar att de används vid mindre skolor.

Melker Andersson, M, hakar på. Elever vid små skolor får sämre undervisning än elever vid större skolor, skriver han. Vi kan inte ha en skolbyggnad i varje by, anser Moderaterna. Men Melker, nu får du allt läsa på lite. Skolforskningen säger nåt annat.

Vi har dom skolor vi har, i Smedby, Garpenberg, Vikmanshyttan, Långshyttan och Hedemora. Alla de här orden som strategi, skolorganisation, förutsättningar, satsningar, långsiktig plan, vad betyder de egentligen?

Antingen behåller vi de skolor vi har, så länge det finns elever. Alternativt går vi på Ann-Mari, Magnus och Melkers åsikter om att säga ja till ett helhetsbegrepp, underförstått stänga byskolorna.

Män tycks tro att storleken har betydelse, men det gäller inte när det gäller skolan. Jag har exemplet Jonsboskolan i minne. Motivet för flytten av högstadiet till Hedemora sas vara att elevernas betyg var så dåliga.

Vid en enkel kontroll hos Skolverket visade det sig att eleverna vid Jonsboskolan hade såväl bättre betyg som högre meritvärden än eleverna vid Vasaskolan!

Så Melker, storleken har inte betydelse.

Nu är det val om några månader. Ni som inte vill att byskolorna skall stängas och eleverna bussas in till Hedemora, ni ska rösta på Kommunlistan. Så länge det finns elever är det försvarbart med byskolor. För elevernas studieresultat, elevernas studiero, för att elevernas skall slippa långa skoldagar via bussresor och för de mindre orternas attraktionskraft för inflyttning, för detta skall småskolorna finnas kvar.

Allan Mattsson

Kommunlistan

ledamot i bildningsnämnden

Övriga inlägg:

11/5 Om hela landet ska leva så behövs små skolor.                         Lillemor Gunnarsson (C)

12/5 Centerns strategi dränerar kommunens ekonomi Magnus Jordan

16/5 Ja till en strategi för Hedemoras skolor                                     Melker Andersson (M)

18/5 Se till helheten och inte bara på storleken på skolorna             Ann-Marie Stenberg  Carlsson (S)

20/5 Kom ihåg att det är valår i år                                                       Marit Andersson (SD)

6/4 Så ska vi ha´t, men var ska vi ta´t                                                 Magnus Jordan

Vår Vision……

Hedemora kommun måste få fart på tillväxten, annars kommer vi inte att klara de åtaganden som väntar och den utveckling som vi så väl behöver. Under en lång följd av år har antalet invånare i kommunen pendlat kring 15 450 och samordnade åtgärder för att vända trenden saknas. Detta vill vi ändra på!

Vårt övergripande mål är att stärka Hedemoras befolkningsutveckling, bygga ett tryggt Hedemora som attraherar de unga att stanna kvar i och inflyttare att söka sig till.

Vår vision är att Hedemoras befolkning vid mandatperiodens slut skall uppgå till minst 16.000 invånare och vid utgången av år 2030 skall antalet uppgå till 17.000.

Vi kommer att fixa det genom att:

 • Vi upplåter attraktiv tomtmark inom hela kommunen för såväl bostadsbyggande som företagsetableringar. Vi ökar byggandet i såväl centralorten som på landsbygden av bostäder för ung som gammal. Vi förespråkar byggandet av senior- och trygghetsboenden i alla kommunens delar med för pensionärer anpassade hyror.  Under mandatperioden är målet att minst 150 nya bostäder färdigställs.
 • Vi eftersträvar en hög kvalitet i barnomsorgen med små barngrupper och fler vuxna. Att alla barn får en god start i livet och att skolan, från förskola till gymnasiet, tillförs nödvändiga resurser och att även landsbygdens barn har närhet till skolan.
 • Vi ser våra äldre som en viktig resurs till samhällsutvecklingen och i utvecklingen av vår kommun. En god varierad äldreomsorg är högt prioriterad där människan sätts i centrum. Äldrevård ska innebära mångfald, trygghet och attraktivt boende. Vi vill skapa möjligheter till aktivitet, gemenskap och alternativa boendeformer för alla åldersgrupper i såväl centralorten som på landsbygden.
 • Kultur-, fritids- och ungdomsverksamhet bedrivs över hela kommunen och där även landsbygden får en rättvis del av resurserna.
 • Vi satsar på ett starkt förbättrat näringslivsklimat. Att näringslivsfrågorna ges hög prioritet med en ökad dialog mellan näringsidkare och kommunen, enkla regelverk, korta handläggningstider, stöd till nyföretagande och utbyggd infrastruktur. Målet är att Hedemora inom en tioårs period ska ha Dalarnas bästa företagsklimat och att under den kommande mandatperioden rankas bland de 145 bästa kommunerna i landet.
 • Vi återupprättar Hedemoras status som en handikappvänlig kommun både när det gäller tillgänglighet och en generös inställning i LSS frågor, vilket vi menar gynnar alla i samhället. 
 • Vi genomför förändringar inom Kommunens förvaltning med målet att upprätta kommunens anseende som en god arbetsgivare och med en excellent arbetsmiljö.
 • Vi marknadsför Hedemora kommun aktivt som en bra kommun att verka och bo i.

Hedemora behöver ett nytt ledarskap med blick mot framtiden och där dialog med medborgarna är ett naturligt inslag i vardagen.

Våga satsa på nytänkande – välj Kommunlistan den 11 september!

Hedemora Marknad 14 – 15 maj

Vi träffas under helgen på Hedemora marknad vid Ämbetsgatan 1.

Vi finns på plats under lördagen kl. 10.00 -17.00 och söndagen kl. 10.00 – 16.00.

Stanna till en stund och dela dina tankar med oss om hur vi tillsammans kan utveckla Hedemora kommun.

Välkommen

Simhall för en kvarts miljard

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 12 april behandlades frågan om en ny simhall i Hedemora. En investering på c:a en kvarts miljard. Majoriteten (S;C;V) ansåg att frågan var tillräckligt utredd men vi (Kommunlistan) och övriga i oppositionen anser att mycket fortfarande är oklart och att ytterligare fakta måste fram före beslut. Från oppositionens sida yrkade vi på återremiss för att få fram ett riktigt beslutsunderlag.

Efter votering, som utföll med 7 för majoritetens förslag och 6 för oppositionens förslag om återremiss, beslutade KS om uppförandet av ny simhall.  Vi och övriga i oppositionen reserverade oss mot beslutet.  Kommunfullmäktige kommer att besluta i ärendet vid sitt nästa Fullmäktigemöte den 26 april.

Kommunlistan är inte emot en simhall, tvärt om, men vårt ställningstagande grundar sig i att det beslutsunderlag som presenterats är undermåligt. Alternativa lösningsförslag saknas och konsekvenser för infrastruktur är dåligt belysta. Vad som ska ske med den befintliga simhallen/bassängen har inte presenterats. Här saknas också såväl underbyggda investeringskalkyler som trovärdiga driftkalkyler. Inget underlag som kan ligga till grund för ett seriöst beslut.

Investeringsbeslut i storleksordningen av en kvarts miljard och där beslutet har stor inverkan på kommunens framtida ekonomi och handlingsutrymme måste baseras på genomarbetade faktaunderlag och inte enbart på tro och tyckande.

Beslutet om simhall måste också ses i ljuset av vilka övriga angelägna investeringar som kommunen står inför – det handla om prioritering.  

Att ta beslut enbart på tro och tyckande är inte vår grej. Vi vill ha ett bättre och mer genomarbetat beslutsunderlag.

Därför reserverade vi oss i Kommunstyrelsen.

Vi säger nej till avgift för boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri.

Vid fullmäktiges möte i februari (2022) beslutades formellt att kommunen ska ta ut en avgift för boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri. Vid Omsorgsnämndens sammanträde i december 2021 då nämnden tog sitt beslut om införandet av avgiften reagerade vi i Kommunlistan skarpt men fann inget gehör för våra synpunkter. Vi reserverade då oss med följande motivering: Vi i Kommunlistan motsätter oss starkt att avgiftsbelägga stöd och hjälp inom boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri. Stödet är ett bistånd i den dagliga livsföringen riktat till bl.a. personer med funktionsvariation, psykisk ohälsa eller missbruksproblem. Vi yrkar att stödet i dess nuvarande form behålls. Beslutet är som att sparka på någon som redan ligger. Fegt och oacceptabelt.

Avgiften kommer att drabba individer som i sin vardag redan har det besvärligt. Stödet är för dem viktigt och vi ser att det finns en stor risk att de som verkligen behöver stödet kommer att avstå hjälpen av ekonomiska skäl. Så har hänt i ett antal kommuner som infört en avgift men när de senare har insett misstaget har de backat och tagit bort den. Varför då införa en avgift och vem vinner på detta?

Den majoritet (S;C;V;M) i omsorgsnämnden som står bakom beslutet förklarar införandet av avgiften med att det är av jämlikhets- och rättviseskäl. Rättvisa för vem? De individer som berörs känner sig knappast som jämlika eller ser sig som rättvist behandlade. Många har det jobbigt som det är. Begreppen jämlikhet och rättvisa klingar tomt här!

När man hör Omsorgsnämndens ordförande uttala att ”om det visar sig att vi tagit ett felaktigt beslut får vi väl backa” blir man minst sagt upprörd. Vilken cynism – är inte beslutet bättre underbyggt –man tillåter sig att spela med livsbetingelserna för en av samhällets svaga grupper och detta för att spara några futtiga kronor.

Kommunlistan säger NEJ – Vi värnar om ett samhälle där vi stöttar varandra – även om det kostar!

Pressrelease

Kandidater vid valet 2022 till Kommunfullmäktige i Hedemora.

Vid Kommunlistans partimöte den 16 mars 2022 fastställdes att nedanstående partiföreträdare kandiderar till Kommunfullmäktige vid höstens val.

1 Allan Mattsson, Långshyttan
2 Per Bengtsson, Simonsbo
3 Inga-Britt Johansson, Österbyn
4 Joakim Svedlund, Hedemora
5 Joanna Gahnold, Stjärnsund
6 Larz Andersson, Hedemora
7 Ulf Kindlund, Långshyttan
8 Josefine Gruvsjö, Garpenberg
9 Patrik Lindström, Vikmanshyttan
10 Dana Roxendahl, Kloster
11 Ann-Christin Johansson, Stjärnsund
12 Marco Izzo, Dormsjö
13 Per-Ola Brus, Långshyttan
14 Jonas Faleij, Hedemora
15 Maria Lindström, Vikmanshyttan
16 Jim Nyberg, Nås
17 Johan Blomqvist, Garpenberg
18 Jonas Bolin, Skoga
19 George Larsson, Långshyttan
20 Gunhild Roos, Stjärnsund
21 Mikael Franke-Blom, Stjärnsund
22 John Sandh, Garpenberg
23 Viktor Wirycz, Hedemora
24 Helen Edwards-Lutsch, Turbo
25 Olov Pettersson, Stjärnsund
26 Kjell Berglund, Långshyttan
27 Berit Jansson, Långshyttan

För ytterligare information kontakta:

Allan Mattsson             070 305 33 86                     Per Bengtsson        070 590 40 85