Ekonomin

Även om det senaste årets ekonomiska resultat i kommunen visat på ett bra utfall, detta på grund av stora statliga bidrag till följd av pandemin, så ser utsikterna för de kommande åren betydligt mörkare ut. Åtgärder behöver vidtagas i tid.

Långsiktigt är finansiering av kommunens åtagande för skola, vård- och omsorg, investeringar mm beroende av den tillväxt som kommunen skapar. Kortsiktigt är vi helt beroende av hur väl vi nyttjar de resurser som vi får genom skatter och bidrag.

Under den kommande mandatperioden vill vi i Kommunlistan se nedanstående program genomfört.

Vi vill att Hedemora kommun ska ha en arbetsmiljö som värnar om våra anställdas hälsa och därför kommer vi att se över organisation, arbetsformer, arbetstider etc med målet att sänka sjukfrånvaron från nuvarande ca: 8% till under 4%. Genom detta kommer vi att kunna sänka kommunens kostnader med betydande belopp.
Vi vill genomföra en Organisationsöversyn med målet att sänka kommunens kostnader genom ökad effektivisering och minskad resursförbrukning. Översynen innefattar såväl det Politiska systemet som Förvaltningar och Bolag.
Vi vill sänka kostnaden för politiska arvoden och partistöd och Hedemora behöver enligt vår mening bara ett avlönat Kommunalråd.
Vi vill minska kostnaderna för styrelser i kommunens helägda bolag genom att ta bort ersättare/ suppleanter ur styrelser. Vi får förutom sänkta kostnader också effektivare styrelser.
Vi vill utnyttja de möjligheter till besparingar som finns i att samordna administrativa funktioner mellan kommunens bolag och där så är möjligt med kommunala förvaltningar.

Det är ett krävande arbete som ligger framför oss, men viktigt, om Hedemora Kommun ska få den starka ekonomi som är en förutsättning för att klara Kommunens framtida åtaganden. Arbetet måste börja nu!

Kortsiktigt kommer det att innebära ökade kostnader och personella ansträngningar, långsiktigt finns där en betydande potential till kostnadsreduktioner.