Vår vision

Hedemora kommun måste få fart på tillväxten, annars kommer vi inte att klara de åtaganden som väntar och den utveckling som vi så väl behöver. Under en lång följd av år har antalet invånare i kommunen pendlat kring 15 450 och samordnade åtgärder för att vända trenden saknas. Detta vill vi ändra på!

Vårt övergripande mål är att stärka Hedemoras befolkningsutveckling, bygga ett tryggt Hedemora som attraherar de unga att stanna kvar i och inflyttare att söka sig till.

Vår vision är att Hedemoras befolkning vid mandatperiodens slut skall uppgå till minst 16.000 invånare och vid utgången av år 2030 skall antalet uppgå till 17.000.

Vi kommer att fixa det genom att:

  • Vi upplåter attraktiv tomtmark inom hela kommunen för såväl bostadsbyggande som företagsetableringar. Vi ökar byggandet i såväl centralorten som på landsbygden av bostäder för ung som gammal. Vi förespråkar byggandet av senior- och trygghetsboenden i alla kommunens delar med för pensionärer anpassade hyror.  Under mandatperioden är målet att minst 150 nya bostäder färdigställs.
  • Vi eftersträvar en hög kvalitet i barnomsorgen med små barngrupper och fler vuxna. Att alla barn får en god start i livet och att skolan, från förskola till gymnasiet, tillförs nödvändiga resurser och att även landsbygdens barn har närhet till skolan.
  • Vi ser våra äldre som en viktig resurs till samhällsutvecklingen och i utvecklingen av vår kommun. En god varierad äldreomsorg är högt prioriterad där människan sätts i centrum. Äldrevård ska innebära mångfald, trygghet och attraktivt boende. Vi vill skapa möjligheter till aktivitet, gemenskap och alternativa boendeformer för alla åldersgrupper i såväl centralorten som på landsbygden.
  • Kultur-, fritids- och ungdomsverksamhet bedrivs över hela kommunen och där även landsbygden får en rättvis del av resurserna.
  • Vi satsar på ett starkt förbättrat näringslivsklimat. Att näringslivsfrågorna ges hög prioritet med en ökad dialog mellan näringsidkare och kommunen, enkla regelverk, korta handläggningstider, stöd till nyföretagande och utbyggd infrastruktur. Målet är att Hedemora inom en tioårs period ska ha Dalarnas bästa företagsklimat och att under den kommande mandatperioden rankas bland de 145 bästa kommunerna i landet.
  • Vi återupprättar Hedemoras status som en handikappvänlig kommun både när det gäller tillgänglighet och en generös inställning i LSS frågor, vilket vi menar gynnar alla i samhället. 
  • Vi genomför förändringar inom Kommunens förvaltning med målet att upprätta kommunens anseende som en god arbetsgivare och med en excellent arbetsmiljö.
  • Vi marknadsför Hedemora kommun aktivt som en bra kommun att verka och bo i.

Hedemora behöver ett nytt ledarskap med blick mot framtiden och där dialog med medborgarna är ett naturligt inslag i vardagen.

Våga satsa på nytänkande – välj Kommunlistan den 11 september!