Simhall för en kvarts miljard

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 12 april behandlades frågan om en ny simhall i Hedemora. En investering på c:a en kvarts miljard. Majoriteten (S;C;V) ansåg att frågan var tillräckligt utredd men vi (Kommunlistan) och övriga i oppositionen anser att mycket fortfarande är oklart och att ytterligare fakta måste fram före beslut. Från oppositionens sida yrkade vi på återremiss för att få fram ett riktigt beslutsunderlag.

Efter votering, som utföll med 7 för majoritetens förslag och 6 för oppositionens förslag om återremiss, beslutade KS om uppförandet av ny simhall.  Vi och övriga i oppositionen reserverade oss mot beslutet.  Kommunfullmäktige kommer att besluta i ärendet vid sitt nästa Fullmäktigemöte den 26 april.

Kommunlistan är inte emot en simhall, tvärt om, men vårt ställningstagande grundar sig i att det beslutsunderlag som presenterats är undermåligt. Alternativa lösningsförslag saknas och konsekvenser för infrastruktur är dåligt belysta. Vad som ska ske med den befintliga simhallen/bassängen har inte presenterats. Här saknas också såväl underbyggda investeringskalkyler som trovärdiga driftkalkyler. Inget underlag som kan ligga till grund för ett seriöst beslut.

Investeringsbeslut i storleksordningen av en kvarts miljard och där beslutet har stor inverkan på kommunens framtida ekonomi och handlingsutrymme måste baseras på genomarbetade faktaunderlag och inte enbart på tro och tyckande.

Beslutet om simhall måste också ses i ljuset av vilka övriga angelägna investeringar som kommunen står inför – det handla om prioritering.  

Att ta beslut enbart på tro och tyckande är inte vår grej. Vi vill ha ett bättre och mer genomarbetat beslutsunderlag.

Därför reserverade vi oss i Kommunstyrelsen.